-

Seznam kategorií

Nab?z?me poradensk? servis v oblasti v?roby kompozit?. Na?i zku?en? odborn?ci V?m podaj? pot?ebn? informace a dobr? rady pro zvl?dnut? technologie v?roby kompozitn?ch d?l?. Na v?b?r jsou "Teoretick? z?klady v?robn?ho procesu 1000k?/hod bez DPH" a "Praktick? lekce a uk?zky 20000k?/hod bez DPH". V p??pad? odb?ru velk?ho mno?stv? materi?lu lze z?skat slevu. Obchodn? informace o produktech nejsou zpoplatn?ny.

Produkt
Popis
Orientační cena s DPH
Orientační cena bez DPH